เม็ดพลาสติก

เม็ดพลาสติก (Plastic Beads) เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลายที่มี บทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มและอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ วัสดุก่อสร้าง

ปัจจุบันตลาดเม็ดพลาสติกภายในประเทศ โดยภาพรวมมีการแข่งขันสูง เนื่องจากมีผู้ประกอบธุรกิจหลายราย ทั้งผู้ผลิตในประเทศที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (
BOI) และผู้นำเข้าเม็ดพลาสติก จากต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนการจำหน่ายอยู่ในตลาดกรุงเทพและปริมณฑล ประมาณร้อยละ 80 ที่เหลือร้อยละ 20 เป็นตลาดภูมิภาค เม็ดพลาสติกที่ผลิตได้ประมาณร้อยละ 58 ผลิตเพื่อใช้ในประเทศ ที่เหลือ อีกประมาณร้อยละ 42 ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ โดยมีตลาดส่งออกสำคัญ คือ จีน ฮ่องกง อินเดีย มาเลเซีย และเวียดนาม

ชนิดเม็ดพลาสติกที่จำหน่ายในตลาดมีประมาณ 140 ชนิด แต่เม็ดพลาสติกสำคัญที่มีการใช้กันมากในปัจจุบันมี 5 ชนิด ได้แก่ เม็ดพลาสติก PE, PP, PS, PVC, ABS  แต่ละชนิดมีคุณสมบัติแตกต่างกัน ซึ่งเมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติพลาสติกเพื่อนำมาใช้งานให้เหมาะสม

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Related Products