ทุเรียนแช่แข็ง

ทุเรียนแช่เยือกแข็งเป็นสินค้าชนิดหนึ่งที่ไทยมีศักยภาพการผลิตและส่งออกสูง โดยปี 2559 ที่ ผ่านมา ประเทศไทยได้มีการส่งออกทุเรียนแช่เยือกแข็งถึง 20,430 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 2,172.75 ล้าน บาท โดยมีตลาดส่งออกหลัก คือ จีน และสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม ขณะที่การส่งออกทุเรียนแช่เยือก แข็งมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น ประเทศผู้นําเข้าก็ได้แจ้งเตือนปัญหาเนื้อทุเรียนไม่ได้คุณภาพ ทุเรียนอ่อน และพบสิ่งแปลกปลอมรวมถึงจุลินทรีย์ก่อโรคเกินค่ามาตรฐานที่กําหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และ ชื่อเสียงทุเรียนไทยโดยรวม จากปัญหาดังกล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้สํานักงาน มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เร่งจัดทํามาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่อง การ ปฏิบัติที่ดีสําหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง (มกษ. 9046-2560) และประกาศใช้เป็นมาตรฐาน บังคับโดยเร็ว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพทุเรียนแช่เยือกแข็งของไทยแก่ประเทศผู้นําเข้าทั่วโลก

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Related Products