Home

ผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยมของเรา

แนวทางการดำเนินงาน

1. การส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการประมง OME วางแผนที่จะส่งออกผลไม้ 2 ประเภทหลักไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ ทุเรียนและลำไย ภายในปี 2566 OME วางแผนที่จะส่งออกทุเรียน 3,000 ตู้คอนเทนเนอร์และลำไย 1,000 ตู้คอนเทนเนอร์ผ่านระบบขนส่งทางรถไฟของ PAS และ AEL พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง มังคุด ข้าว ยางพารา มะพร้าว และอาหารทะเลแช่แข็ง 2. การนำเข้าผักและผลไม้ฤดูหนาวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน OME วางแผนที่จะนำเข้าผักและผลไม้ฤดูหนาวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแบบไปกลับภายหลังการส่งออกผลไม้ไทย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการขนส่ง ในขั้นต้น มีแผนที่จะนำเข้าผลไม้ 6 ประเภท ได้แก่ แอปเปิล ลูกแพร์ ส้ม พุทรา กีวี และลูกพลับ 3. บริการคลังสินค้าห้องเย็นที่คลังสินค้าแหลมฉบัง คลังสินค้าห้องเย็นของ AEL และ OME Group ตั้งอยู่ในเขตการค้าเสรีพร้อมกับคลังสินค้าทั่วไปในท่าเรือแหลมฉบัง มีพื้นที่รวมประมาณ 150,000 ตารางเมตร การให้บริการห้องเย็น OME เฟสแรกจะอยู่ที่อาคาร 2 ครอบคลุมพื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,000 ตารางเมตร 4. การนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับการดำเนินงานในอนาคต OME วางแผนที่จะนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ทุกประเภทจากสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านระบบขนส่งทางรางของบริษัทย่อย ได้แก่ PAS และ AEL หรือโดยการขนส่งทางเรือแล้วแต่ประเภทสินค้า เช่นนำเข้าโซเดียมเมทิลเลทซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตไบโอดีเซลเพื่อจำหน่ายให้กับพันธมิตรและลูกค้าทั่วไป ภายในปี 2566 OME ยังวางแผนที่จะนำเข้าผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เช่น ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์เครื่องจักร อุปกรณ์ก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์อีคอมเมิร์ซ และสินค้าเบ็ดเตล็ด 5. การนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์จากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศในยุโรปผ่านสาธารณรัฐประชาชนจีน ในอนาคต OME วางแผนที่จะนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์โดยใช้วิธี "การขนส่งหลายรูปแบบ" ดังนั้นการนำเข้าและส่งออก สามารถทำได้อย่างปลอดภัย รวดเร็ว และถูก การนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านสาธารณรัฐประชาชนจีนไปยังประเทศในยุโรปจะกลายเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างสามภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนอย่างยั่งยืนระหว่างทั้งสามภูมิภาค

Powered by Froala Editor

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท โอเรียนทอล เมอร์แชนท์ เอ็กซ์เพรส จำกัด

ORIENTAL MERCHANT EXPRESS CO., LTD. (OME)

การค้าระหว่างประเทศเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก เนื่องจากแต่ละประเทศมีทรัพยากรหรือสินค้าที่แตกต่างกัน การค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเข้า และการส่งออกสินค้า จึงเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนทรัพยากร สินค้า และบริการระหว่างกันของประเทศต่างๆ 

        บริษัท โอเรียนทอล เมอร์แชนท์ เอ็กซ์เพรส จำกัด หรือ ORIENTAL MERCHANT EXPRESS CO., LTD. (OME) เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจการนำเข้า และส่งออกสินค้าเป็นหลัก โดย OME มีแผนส่งออกผลไม้ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วยทุเรียน มังคุด ลำไย และสินค้าอื่นๆ เช่น ข้าว แป้งมันสำปะหลัง ยางพารา อาหารแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันปาล์ม น้ำมันปาล์มดิบ และ เม็ดพลาสติก รวม ทั้งการนำเข้าสินค้าจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เช่น ผลไม้ ปุ๋ย เคมีภัณฑ์ และสินค้าเบ็ดเตล็ด เป็นตนหลังจากก่อสร้างห้องเย็นแล้วเสร็จที่คลังสินค้าแหลมฉบัง ก็จะดำเนินการนำผักและผลไม้เมืองหนาวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย พร้อมทั้งให้บริการลูกค้าผู้นำเข้าสินค้าจากจีนเช่าห้องเย็นของ OME เพื่อเก็บถนอมสินค้าประเภทผัก ผลไม้ 

Powered by Froala Editor

Copyrights © 2023 All Rights Reserved by Oriental Merchandise Express.รับทำเว็บไซต์ by SiNGHADEVELOP CO.,LTD.